USŁUGI

Szczegółowy zakres usług:

  • Doradztwo związane ze sprawowaniem nadzoru budowlanego sanitarnego, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w charakterze kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wodnej instalacji przeciw pożarowej. Wydawanie opinii o doborze właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich sposobu zainstalowania w procesie budowy lub remontu (bez ograniczeń).
  • Kierowanie jak i wydawanie opinii nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz sprawowanie nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów (bez ograniczeń).
  • Sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, której wymóg jest ustawowo cyklicznie narzucony.
  • Opracowywanie projektów oraz koncepcji w zakresie instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń (w tym kontroli szczelności instalacji gazowych, freonowych, zanieczyszczeń powietrza i pomiaru hałasu).
  • Wykonywanie badań i sprawdzeń wydajności systemów wentylacji, szczelności instalacji rurowych i kanałowych, badań akustycznych i ochrony przeciw wibracyjnej. Przeprowadzanie pomiarów oraz regulacji hydraulicznej zamkniętych ciśnieniowych systemów grzewczych jak i przeprowadzanie badań zgodności wykonania instalacji sanitarnych (zgodnych z Ustawą Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
  • Wykonywanie instalacji sanitarnych w tym klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, gazowych, zraszania ogrodów itp.